Wynajem – Świerczów

Wynajem świetlicy w Świerczowie

Ustala się  stawki czynszu za wynajem świetlicy w Świerczowie w następujących wysokościach:

1. Ustala się stawki czynszu za wynajem świetlicy w Świerczowie:
1) Stawka dobowa za wynajem świetlicy przekraczający 8 godzin wynosi:
a) na imprezy okolicznościowe (wesela, zabawy, itp.) – 100 zł brutto
b) na spotkania i szkolenia – 200 zł brutto
2) Stawka dobowa za wynajem świetlicy do 8 godzin wynosi:
a) na imprezy okolicznościowe – 80 zł brutto
b) na spotkania i szkolenia – 100 zł brutto
3) Poza stawkami wynajmu świetlicy obowiązuje rozliczenie mediów według
aktualnie obowiązujących stawek.
2. Ustala się stawki usług dodatkowych:
1) Wynajem sprzętu nagłaśniającego:
a) do 3 godzin – 150 zł brutto
b) powyżej 3 godzin – 50 zł brutto za każdą kolejną godzinę
2) Wynajem obsługi muzycznej imprezy:
a) do 3 godzin – 450 zł brutto
b) powyżej 3 godzin – 150 zł brutto za każdą kolejną godzinę
3. Ustala się następujące procedury wynajmu świetlicy w Świerczowie:
1) Osoba wynajmująca wpłaca kaucję w wysokości 150 zł na 7 dni
przed wynajmem świetlicy w biurze GOK – u
2) W siedzibie GOK – u należy zgłosić fakt wynajmu oraz podpisać umowę –
rezerwację
3) Kwota wynajmu ustalona wg stawek musi być wpłacona na miesiąc przed
datą wynajmu i stanowi ona potwierdzenie rezerwacji (poza sytuacjami
wyjątkowymi, które uniemożliwiają dokonanie wpłaty w tym terminie)
4) Dokument umowy – rezerwacji jest podstawą wydania kluczy przez
pracownika GOK – u oraz spisania liczników
5) Po okresie wynajmu pracownik GOK – u spisze stan liczników w obecności wynajmującego.
6) Wpłaty za media należy dokonać w terminie 14 dni od momentu rozliczenia.
W przeciwnym razie kaucja zostaje zatrzymana przez GOK.
7) Potwierdzenie wpłaty za media jest podstawą zwrotu kaucji, jeśli nie ma
zastrzeżeń co do stanu wynajmowanych pomieszczeń
8) Wszelkie wpłaty dokonywane są na konto GOK – u
nr 02836900080051687520000010
4. Ustala się, iż wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor GOK – u.
5. Imprezy ogólno wiejskie, np. dożynki, spotkania dla mieszkańców, koncerty
odbywają się nieodpłatnie.