Wynajem – Jarnatów

Wynajem Wiejskiego Domu Kultury w Jarnatowie

Ustala się  stawki czynszu za wynajem pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Jarnatowie w następujących wysokościach:

1. Ustala się stawki czynszu za wynajem pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury
w Jarnatowie;
1) Stawka dobowa za wynajem sali przekraczający 8 godzin wynosi:
a) na imprezy okolicznościowe powyżej 50 osób (wesela, zabawy, itp.)-
250 zł brutto
b) na imprezy okolicznościowe do 50  osób- 150 zł brutto
c) na spotkania i szkolenia- 250 zł brutto
2) Stawka dobowa wynajmu sali do 8 godzin wynosi
a) na imprezy okolicznościowe powyżej 50 osób- 150 zł brutto
b) na imprezy okolicznościowe do 50 osób- 100 zł brutto
c) na spotkania, szkolenia i inne- 150 zł brutto
3) Stawki dobowe za wynajem pomieszczeń pomocniczych, np. kuchni
wynoszą:
a) od 50 zł do 100 zł za dobę
b) za każdą kolejną dobę 50 zł
4) Poza stawkami wynajmu sali obowiązuje rozliczenie mediów według
aktualnie obowiązujących stawek
2. Ustala się stawki usług dodatkowych;
1) wynajem sprzętu nagłaśniającego;
– do 3 godzin- 150 zł brutto
– powyżej trzech godzin- 50 zł za każda kolejną godzinę
2) wynajem obsługi muzycznej imprezy;
– do 3 godzin- 450 zł brutto
– powyżej trzech godzin- 150 zł brutto za każda kolejną godzinę
3. Ustala się następujące procedury wynajmu pomieszczeń Wiejskiego Domu
Kultury w Jarnatowie:
1) osoba wynajmująca wpłaca kaucję w wysokości 150  zł na 7 dni przed
wynajmem sali w biurze GOK-u
2) w siedzibie GOK-u należy zgłosić fakt wynajmu oraz podpisać umowę-
rezerwację.
3) kwota wynajmu ustalona wg stawek musi być wpłacona na miesiąc przed
datą wynajmu i stanowi ona potwierdzenie rezerwacji (poza sytuacjami
wyjątkowymi, które uniemożliwiają dokonanie wpłaty w tym terminie)
4) dokument umowy- rezerwacji jest podstawą wydania kluczy przez
Świetlicową oraz spisania liczników
5) po okresie wynajmu należy do GOK-u dostarczyć dane dotyczące liczników
6) wpłaty za media należy dokonać w terminie 14 dni od momentu rozliczenia.
W przeciwnym razie kaucja zostaje zatrzymana przez GOK.
7) potwierdzenie wpłaty za media jest podstawa zwrotu kaucji, jeśli nie ma
zastrzeżeń co do stanu wynajmowanych pomieszczeń
8) wszelkie wpłaty dokonywane są na konto GOK –
nr 02836900080051687520000010
4. Ustala się, iż wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor GOK.
5. Imprezy ogólno wiejskie, np. dożynki, spotkania dla mieszkańców,koncerty
odbywają się nieodpłatnie.