Wynajem – Glisno

Wynajem Sali Wiejskiej w Gliśnie

Ustala się  stawki czynszu za wynajem pomieszczeń Sali Wiejskiej w Gliśnie w następujących wysokościach:

1. Ustala się stawki czynszu za wynajem pomieszczeń Sali Wiejskiej w Gliśnie:
1) Stawka za wynajem sali wynosi:
a) Na imprezy okolicznościowe powyżej 50 osób (wesela, zabawy, itp.) –
800 zł brutto
2) Stawka za wynajem sali wynosi :
a) Na imprezy okolicznościowe do 50 osób – 300 zł brutto
2. Poza stawkami wynajmu sali obowiązuje rozliczenie mediów według aktualnie
obowiązujących stawek.
3. Stawka za wynajem Sali na spotkania, konferencje, szkolenia wynosi:
a) do 3 godzin – 250 zł brutto
b) powyżej trzech godzin, każda kolejna godzina – 50 zł brutto
4. Ustala się stawki usług dodatkowych:
1) Wynajem sprzętu nagłaśniającego:
– do 3 godzin – 150 zł brutto
– powyżej 3 godzin – 50 zł brutto za każdą kolejną godzinę
2) Wynajem obsługi muzycznej imprezy:
– do 3 godzin – 450 zł brutto
– powyżej 3 godzin – 150 zł brutto za każdą kolejną godzinę
3) Koordynacja imprezy  200 zł brutto (wpłata na rzecz KGW w Gliśnie)
4) Dekoracja sali – od 200 do 400 zł brutto + materiały
5) Wynajem naczyń, obrusów (ustalenia i płatność na rzecz KGW w Gliśnie)
5. Ustala się następujące procedury wynajmu pomieszczeń Sali Wiejskiej
w Gliśnie:
1) Osoba wynajmująca wpłaca kaucję w wysokości od 300 zł do 500 zł na 7 dni
przed wynajmem sali w biurze GOK – u
2) W siedzibie GOK – u należy zgłosić fakt wynajmu oraz podpisać umowę –
rezerwację
3) Kwota wynajmu ustalona wg stawek musi być wpłacona na miesiąc przed
datą wynajmu i stanowi ona potwierdzenie rezerwacji
4) Dokument umowy – rezerwacji jest podstawa do wydania kluczy przez
sołtysa oraz spisania liczników
5) Po okresie wynajmu należy do GOK – u dostarczyć dane dotyczące liczników
6) Wpłaty za media należy dokonać w terminie 14 dni od momentu rozliczenia.
W przeciwnym razie kaucja zostaje zatrzymana przez GOK.
7) Potwierdzenie wpłaty za media jest podstawą zwrotu kaucji, jeśli nie ma
zastrzeżeń co do stanu wynajmowanych pomieszczeń
8) Wszelkie wpłaty dokonywane są na konto GOK
(nr 02836900080051687520000010)
6. Ustala się, iż wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor GOK.
7. Imprezy ogólno wiejskie, np. dożynki, spotkania dla mieszkańców, koncerty
odbywają się nieodpłatnie.