Wybrana aktualność

Muzyczny Weekend 28-30.06.2019r. – Regulaminy imprezy masowej

REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ

p.t.”Muzyczny weekend – muzyka w przestrzeni

 1. Impreza masowa odbywa się w dniach 28.06.2019r. i 29.06.2019r. w miejscowości Lubniewice.
 2. Uczestnicy mają prawo wstępu na teren obiektu w godzinach:
 3. OTWARCIE OBIEKTUDLA PUBLICZNOŚĆI: od godziny 19.00
 4. ZAMKNIĘCIE OBIEKTU DLA PUBLICZNOŚCI: o godz. 0.00
 5. Uczestnicy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia imprezy,
  a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy.
 6. Liczba miejsc na widowni jest ograniczona do 1000.
 7. Nie będą wpuszczane na imprezę lub zostaną z niej usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie, legitymowania lub nieposiadających dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości.
 8. Na teren imprezy mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji psychotropowych.
 9. Wprowadza się bezwzględny zakaz spożywania alkoholu poza wyznaczonymi miejscami.
 10. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.
 11. Osoby obecne na imprezie mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać regulamin obiektu i imprezy.
 12. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, materiałów pirotechnicznych np. petard, zimnych ogni, rac, pochodni, opakowań szklanych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu np. kije basebolowe, rurki metalowe, noże, oraz alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na imprezę, w przypadkach określonych przepisami prawa, osoby, które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.
 14. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy jest zabronione. Podejrzane przedmioty uczestnik imprezy będzie musiał wyrzucić do ustawionego przy wejściu kosza.
 15. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy oraz wzniecania ognia.
 16. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
 17. Osoby znajdujące się na imprezie, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub, które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu będą usunięte z imprezy.
 18. Osoby, o których mowa w pkt.14, jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
 19. Uczestnicy imprezy mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.
 20. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej a także poruszanie się pojazdem po terenie imprezy masowej po godzinie otwarcia obiektu.
 21. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do informowania organizatora lub służbę porządkową o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie postawione na terenie imprezy.
 23. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń organizatora oraz służby porządkowej.
 24. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego regulaminu, działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową organizatora imprezy, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.
 25. Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie Obiektu przed imprezą nieposiadające prawa wjazdu na teren imprezy będą odholowane na parking na koszt właściciela pojazdu. Prawo do parkowania pojazdu na terenie imprezy masowej mają tylko osoby wskazane przez organizatora.
 26. Regulamin terenu dostępny będzie na stronie internetowej organizatora:
  goklubniewice.pl oraz zostanie zamieszczony przy bramach wejściowych na teren imprezy.
 27. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

 

 

Regulamin Imprezy Masowej

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej  „Regulaminem”) został wydany na podstawie   przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, (tekst jednolity (Dz. U. z 2009 r. nr 62 poz. 504).) zwanej dalej „Ustawą” oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy GOK „Pod Morwą” zwanego dalej „Organizatorem”.
 3. Koncerty w ramach „Muzyczny weekend – muzyka w przestrzeni” (zwane dalej „Imprezą”) odbędą się w dniach 28 czerwca 2019 r. i 29 czerwca 2019r. w Lubniewicach.
 4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą   przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 6. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
 • „Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
 • „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment boiska, na  którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;
 • „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

       II

 1. Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.
 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
 • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • materiałów wybuchowych,
 • wyrobów pirotechnicznych,
 • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • napojów alkoholowych,
 • środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 1. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
 2. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom

a)znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków

b)posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.

c)zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

11. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019, poz.284.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w ust. 1, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

12. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż
2000 zł. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności.

13. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

III

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek     podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a) Służby porządkowe  i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych;

c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

15. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

16. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

17. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

I. STREFA SCENA,

II. STREFA- WIDOWNIA-MIEJSCA STOJĄCE

III. STREFA WEJŚCIA / WYJŚCIA

oraz punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.

 1. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

19. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego  uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

IV

 1. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

V

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Małgorzata Chołuj, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 B, 69-210 Lubniewice
 2. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

VI

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

– w Gminnym Ośrodku Kultury

– na stronie internetowej www.goklubniewice.pl

-wywieszony w miejscu imprezy w postaci tablicy informacyjnej.

 1. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 22 na piśmie, przesyłką poleconą.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

 

Regulamin Imprezy Plenerowej

I

 1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy GOK „Pod Morwą” zwanego

dalej „Organizatorem”.

 1. „Muzyczny weekend –muzyka w przestrzeni” (zwane dalej „Imprezą”) odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2019r.
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy

będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda

osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest

stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie

zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu,

na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na

nim.

 1. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

– „Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym

pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do

dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb

Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu

zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, okres ważności, pieczęć

i podpis wystawcy;

– „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment rynku w Lubniewicach,

na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza

może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej

wiadomości przed Imprezą;

– „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

II

 1. Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom

zainteresowanym wydarzeniem.

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

– materiałów wybuchowych,

– wyrobów pirotechnicznych,

– materiałów pożarowo niebezpiecznych,

– napojów alkoholowych ( przy obrębie sceny )

– środków odurzających lub substancji psychotropowych

 1. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób,

które sprawują nad nimi pieczę.

III

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz

porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

 1. a) Służby porządkowe wyróżniające się elementami ubioru;
 2. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie,

że

 1. a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać

rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady

postępowania na wypadek pożaru;

 1. b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia

ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego

sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z

uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa,

itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem

artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego

uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

IV

 1. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w

widocznym miejscu, są uprawnione do:

 1. a) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny

a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia

Imprezy;

 1. b) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających

bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego

mienia.

V

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14

dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny

Organizatora: Małgorzata Chołuj, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Pod

Morwą” w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 B, 69-210 Lubniewice

 1. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia

Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód

nadania listu poleconego.

VI

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Gminnym Ośrodku Kultury „Pod Morwą”

 1. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 14 na

piśmie, przesyłką poleconą.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz

Kodeksu Cywilnego.